خارجی

اخبارو اطلاعات مربوط به صنعت فولاد در سایر کشورهای جهان.

اخبار تولیدات، ارزیابی بازار جهانی و رشد و یا کاهش تولید فولاد در سایر کشورها و تاثیر آن بر بازار جهانی.

در این دسته از خبرنامه گزیده جهان فولاد، به این اطلاعات دسترسی پیدا خواهید کرد.

دسته بندی ها

عضویت در خبرنامه